Политика на фирмата

YES COMFORT

Политика за защита на лични данни и използване на бисквитки
Последна актуализация 25.05.2018 г.
Предмет: Тази Политика за лични данни ("Политика") описва как обработваме лични данни във връзка с използването на нашия интернет сайт www.yescomfort.bg ("Сайта"), както и във връзка с предлаганите от нас на Сайта продукти и услуги, в това число почистване на домове и офиси, техническа поддръжка и др. Моля, прочетете тази Политика внимателно, така че да разберете как събираме и обработваме Вашите лични данни.
Дефиниции: Термините "лични данни", "обработка", "администратор", "обработващ", "трета държава", "международна организация", "субект на данни", "представител" и "държава членка" (и техните производни) използвани в тази Политика имат значение съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("ОРЗД" или "GDPR").
Настоящата политика за защита на личните данни е съобразена изцяло с Регламент (ЕС)2016/679 („Регламента“) и урежда реда на събиране и обработка на личните данни между потребителите на www.yescomfort.bg и

„ЙЕС Комфорт“ ЕООД ЕИК: 205264949 Телефон: 0800 40 300 Имейл: office@yescomfort.bg Уебсайт: https://www.yescomfort.bg

Обработката на личните данни на нашите потребители (име, адрес, електронен адрес или телефонен номер), са изцяло съобразени с Общия регламент за защита на данните (GDPR). С настоящата политика за защита на личните данните информираме потребителите на www.yescomfort.bg за типа лични данни, които биха могли да бъдат събрани и обработени, както и за целта на обработката им.
Считаме, че всеки потребител е информиран с настоящата политика при посещението и ползването на информационни ресурси и онлайн услуги от www.yescomfort.bg
„ЙЕС Комфорт“ ЕООД сме изпълнили изискванията на Регламента за осигуряване на пълната защита на личните данни на физическите лица, получавани и обработвани чрез нашия сайт.
1. ИЗПОЛЗВАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ
• Лични данни по смисъла на Регламента
По смисъла на Регламента за защита, под лични данни се разбира всяка информация, която може да бъде използвана за идентификация физическо лице („потребител“) пряко или непряко, чрез посочване на информация като имена, телефони, електронна поща, данни за местоположението, IP адрес на устройството, интернет доставчик.
• Потребител, предоставящ лични данни
Потребител е физическо лице, което при посещение на сайта, в зависимост от техническото устройство, използвано за това, волно и неволно предоставя лични данни (имена, телефони, електронна поща, данни за местоположението, IP адрес на устройството, интернет доставчик), които ще бъдат обработени и унищожени, след целта на тяхното събиране, по условията на Регламента.
• Обработка на лични данни на физическо лице
Обработката на лични данни на физическо лице включва: събиране на данните, тяхното съхранение, адаптиране или промяна, при искане на потребителя, за когото се отнасят те, оповестяване чрез предаване и разпространение, когато е налично правно основание за това и съобразено с начина, описан в Регламента или по друг начин предоставяне, комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване на лични данни.
• Ограничаване обработката на лични данни на физическо лице
Ограничаване на обработката на личните данни на физическото лице, при ползване правото на това искане от потребителя, за когото се отнасят те, по правилата и начина за това, описани в Регламента.
• Профилиране на личните данни на физически лица
Профилирането е всяка форма на автоматизирано събиране, обработка и съхраняване на лични данни на физически лица.
• Администратор и получател на лични данни на физическите лица
Администраторът е физическо или юридическо лице, агенция или държавен орган, отговарящ за обработката на личните данни по реда и правилата постановени в Декларацията. Администраторът определя целите и начините за обработка на лични данни. Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Държавни органи, които могат да изискат, по законово установен ред, респективно да им бъдат разкрити лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с европейското и национално законодателството, не се считат за трета страна.
• Предоставяне на лични данни на трети страни
Третата страна на която се предоставят вече събрани и обработени лични данни може да бъде физическо / юридическо лице или държавен орган. Предаването на лични данни към трети страни са съобразени с условията на изискване, целите на тяхната обработка и начина на предавате по реда, установен в Регламента.
• Съгласие за обработка на лични данни
Съгласието на потребителя е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочва, чрез изявление или чрез ясни положителни действия и дава съгласие за обработка на лични му данни.
2. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ

2.1. „ЙЕС Комфорт“ ЕООД обработва следните категории лични данни:

• данни, които ни предоставяте по време на процеса на поръчка, сключване и изпълнение на договор и по-конкретно име, фамилия, имейл, телефон, данни за фактуриране, данни за контакт и за отговорно лице, данни за достъп до помещения и др. История на Вашите поръчки, ползвани услуги, данни за контакт и договори. Данни във връзка с плащания, като напр. банкова информация, банкова сметка, използвана дебитна/кредитна карта, начин на плащане, титуляр и др.;
• информация, която ни предоставяте когато се свързвате или взаимодействате с нас чрез какъвто и да било вид комуникация по конкретни въпроси, поръчки, оплаквания, рекламации или запивания, в това число по телефон, поща, чрез форми на Сайта, по имейл, в социалните медии (например през профил във Facebook) или по друг начин и по-конкретно име, фамилия, имейл, телефонен номер, профил в социална мрежа, снимки, адрес и др. В някои случаи и след предупреждение може да правим и звукови записи на телефонните Ви разговори с нас. Когато се свързвате с нас в социалните медии, например Facebok, профилите ни там може да са публични и Вашето взаимодействие или публикуване на информация в тях може да бъде публично. Обърнете внимание, че ние не контролираме и не носим отговорност за използването на Вашия профил в социалните медии;
• информация за устройството Ви и онлайн идентификатори, като IP адрес, използвано устройство, местоположение, софтуер на устройството, данни от "бисквитки" (вижте нашата Политика за "бисквитките");
2.2. Обикновено събираме данните директно от Вас. В редки случаи може да получим данни за Вас от трети страни, като например от банкова институция за извършено плащане, от Ваши близки при направа на подарък или договор в полза на трето лице, от публичен регистър.
2.3. В някои случаи предоставянето от Вас на лични данни е необходимо за сключване и изпълнение на договор (например за сключване на договор за наша услуга, за извършване на плащане по договор и т.н.). В тези случаи ако не предоставите необходимите лични данни Вие няма да може да получите услуги от нас или услугите може да не бъдат изпълнени надлежно. Например ако не ни предоставите валиден адрес и достъп няма да може да доставим поръчани материали или да извършим уговорено почистване.
2.4. Ваши отговорности:
• Когато ни предоставяте данни, в това число и лични данни, Вие декларирате и гарантирате, че същите са верни и точни, че Вие имате право да ни предоставите такива данни за посочените в тази Политика цели и това не накърнява права на трети лица, в това число право на неприкосновеност, право на свобода на личността, авторско и сродно право, право на интелектуална собственост и др.;
• Сайтове на трети страни и външни препратки: За ваше удобство на Сайта може да има реклами или връзки към други сайтове или услуги, управлявани от лица, различни от нас, като например Facebook. Настоящата Политика не се отнася и ние не носим отговорност за обработката на лични данни от такива трети лица. Съветваме Ви, ако изберете да посетите или ползвате някой от тези сайтове или услуги на трети лица да прегледате техните политики за лични данни, които може да са различни от нашата Политика;
• Когато ни предоставите лични данни или се свържете с нас, вие декларирате и гарантирате, че сте навършили 18 години. Нашите услуги и процеси не са предназначени за лица под тази възраст и не събираме и обработваме умишлено данни на по-млади лица.
3. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА (КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ)
3.1. Основната цел на събиране и обработка на Ваши лични данни е сключването и изпълнението на договор за услуги помежду ни (в това число идентифициране, включително, фактуриране, плащане, отчитане на извършена работа, доставка, комуникация, упражняване на права и задължения по договора и др.).
3.2. Ние може да използваме Ваши лични данни също и за следните други конкретни цели:
• за общуване с Вас и за да Ви предоставяме поискана от Вас информация във връзка с нашия Сайт, начинът на използването му, предлаганите от нас стоки и услуги;
• за да Ви изпращаме административно-правна информация, като например информация за промяна на нашите Общи условия, Политики и др.;
• за да Ви изпращаме информационен бюлетини, рекламни материали и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения или по телефон. Това са съобщения или материали за целите на рекламата, да Ви рекламираме наши продукти или услуги, текущи или предстоящи промоции и кампании, като винаги и по всяко време ще Ви даваме право безплатно и лесно да възразите срещу получаването на такива съобщения, съответно да обработваме такива Ваши възражения и откази;
• за да спазваме или изпълняваме наши задължения, произлизащи от закон, нормативен акт, акт на изпълнителната или на съдебната власт, като например за целите на счетоводството, контрола и отчетността, одита и данъчни цели;
• за да упражняваме наши права или опазваме Ваши, наши, на трети лица или обществени законни интереси, както например откриване, разследване и предотвратяване на кражби, престъпления, измами, злоупотреба с услуги или Сайта и други закононарушения, упражняване на права по договори, по които сме страна и др. подобни;
• за статистика и анализи с цел подобряване и промени по нашите продукти, услуги, процедури и политики, по Сайта и неговите функционалности (в това число чрез събраната от Вашия уеб браузер или приложение информация, като IP адрес, операционна система, тип браузер, детайли за посещения, местонахождение и др.);
• при провеждане на специални промоционални кампании с награди, в които случаи може да има допълнителни специални правила за обработка на данни.
4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО
4.1. При поръчки, продажби и ползване на предоставяни от нас услуги, както и за тяхното надлежно изпълнение обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на договор, по който Вие сте страна.
4.2. За други цели и в отделни случаи ние може да разчитаме и на друго правно основание за обработка на Вашите данни, както следва:
• Вие сте дал съгласие за обработването - когато сте поискали да получавате рекламни съобщения или материали от нас;
• обработването е необходимо за спазването на наше законово задължение - например за счетоводната отчетност и контрол, за данъчни цели, за целите на безопасни и здравословни условия на труд и др.;
• обработването е необходимо за целите на наши или на трета страна легитимни интереси, като например: в някои случаи когато обработваме данни на служители на наши клиенти, като например отговорници по качеството, охрана, служители по безопасност на труда и др., при някои хипотези на реклама към наши клиенти; при поръчка на подаръчен ваучер от Ваши близки; за разследване и предотвратяване на кражби, престъпления, измами, злоупотреба с услуги или със Сайта; за подобряване и промени по нашите продукти, услуги, процедури и политики, по Сайта и неговите функционалности.
5. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели:
• наши доставчици на услуги и подизпълнители, като например: за изпълнение на договора ни с Вас на обслужващите ни подизпълнители, куриерски и транспортни фирми, счетоводна и правна компании; на дружества, от които сме лицензирали специализирани програмни продукти, като например счетоводен, складов, комуникационен или др. софтуер; на дружества, които ни доставят услуги и оказват техническа поддръжка във връзка със Сайта и с комуникациите, както и на др. подобни доставчици на услуги;
• доставчици на платежни услуги, с цел идентифициране и обработване на плащания;
• лица на които сме длъжни да разкрием данни съгласно приложимите закони, актове на изпълнителната или на съдебната власт, или при съдебни процедури, или във връзка с разследване на незаконна дейност, или при съмнения за такава, или при законно искане от страна на държавни, правителствени или регулаторни органи;
• на трети лица, когато имаме обосновано предположение, че такова разкриване е необходимо, за да се предотврати смърт или вреда, или финансови загуби или във връзка с откриване, разследване и предотвратяване на кражба, престъпление, измама, злоупотреба с услуги или със Сайта, други закононарушения, включително нарушаване на наши права и договори и на правата на трети лица, като например авторски права, права върху интелектуална собственост или права за поверителност;
• на свързани с нас лица, с които сме под общ контрол за посочените в тази Политика цели;
• на трети лица в случай на реорганизация, сливане, вливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне или друго разпореждане с цялата или с част от нашата стопанска дейност;
• публично - когато се свързвате с нас в социалните медии, например Facebook, профилите ни там може да са публични и Вашето взаимодействие или публикуване на информация в тях може да бъде публично. Това зависи и от настройките на Вашия профил, като ние не контролираме и не носим отговорност за използването на Вашия профил.
Кой има достъп до Вашата информация
Няма да продаваме, предоставяме под наем, нито ще споделяме за маркетингови цели Вашата информация с трети лица.
Можем да предаваме информацията Ви на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име.
Независимо от това, когато използваме трети лица – доставчици на услуги, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и имаме договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази Вашата информация и да не я използва за свои преки маркетингови цели.
Ние няма да предоставяме информацията Ви на трети лица за техни маркетингови цели, освен ако Вие сте поискали това, или е необходимо по силата на закон, съдебен акт или за предотвратяване на измама или друго престъпление.
Работим с различни трети лица – доставчици на услуги, за да Ви осигурим качествени и надеждни услуги. Когато проучвате за някоя от тези услуги или закупите такава, съответното трето лице -доставчик на услуги ще използва Вашите данни, за да Ви предостави информация и да изпълни задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях. В някои случаи те ще действат като администратор на данни на Вашата информация, и затова Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната Политика за поверителност. Тези трети лица – доставчици на услуги ще споделят Вашата информация с нас, като ние ще я използваме в съответствие с тази Политика за поверителност.
Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.
Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.
6. ПРЕДАВАНЕ В ТРЕТА ДЪРЖАВА
6.1. Понякога при предоставяне на нашите услуги съгласно тази Политика може да се извърши прехвърляне на лични данни към юрисдикции извън Европейския съюз, които имат различно законодателство за защита на личните данни. В такива случаи ние ще прехвърля лични данни в трета държава само въз основа на: а) решение на Европейската комисия относно адекватно ниво на защита на тази държава (чл. 46 от GDPR), включително въз основа на рамката Privacy Shield или друг подобен одобрен механизъм; или б) подходящи гаранции, предвидени в чл. 46 от GDPR, включително като разчитаме на Стандартните договорни клаузи за лица обработващи данни съгласно Приложение към Решение на Европейската комисия от 05 февруари 2010 г. (налично към датата на изготвяне на това споразумение тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN), както бъдат изменяни или заменяни във времето от Европейската комисия или на подходящи гаранции при конкретно разрешение на компетентен надзорен орган; или в) одобрени от компетентен надзорен орган задължителни фирмени правила (чл. 47 от GDPR).
6.2. В други случаи може да разчитаме и изискаме Вашето съгласие за подобно прехвърляне в трети държави, в които случаи подробно ще Ви уведомим за трансфера и за предприетите във връзка със същия технически и организационни мерки за защита на лични данни.
7. ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“
„Бисквитките“ са файлове с информация, които съдържат в себе си текстова информация, съхраняваща се локално на устройствата на потребителите с цел подобряване работата с уеб сайта. Тези файлове се използват за разпознаване на отделния потребител и благодарение на тях да се адаптира сайта, според индивидуални предпочитания на база предходни посещения и поведение и съдържаната информация в бисквитите: уеб сайта, времето на тяхното съхранение и уникален номер.
Освен, за да адаптират уеб сайта според потребителските предпочитания и да оптимизират неговата работа по-добре, бисквитките се използват на статистика за поведението на потребителя в самия уеб сайт. При събирането на тази информация, бисквитките не използват лична информация на потребителите. Временните бисквитки са файлове, които се генерират в устройството на потребителя, докато той не излезе от уеб сайта или не затвори своя браузър или приложение, което използва за посещение на уеб сайтове.
Фиксираните бисквитки са файлове, които остават в устройството на потребителя за време, според настройките на браузъра или приложението, използвано на посещение на сайтове. Всеки един подобен инструмент, в своите настройки позволява изтриване на фиксираните бисквитки.
„Бисквитките“ и Вашата лична информация
Личната информация, която се генерира и съхранява в бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.
Всички браузъри и приложения, използвани за посещения на уеб сайтове са настроени първоначално да пазят бисквитките от сърфирането.
Вие можете да забраните запазването на бисквитки или ръчно да ги изтривате, от настройките на всеки браузър / приложение.
8. СЪБИРАНЕ НА ОБЩИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ
При посещение на сайтът на „ЙЕС Комфорт“ ЕООД, ползващ услугата споделен хостинг, сайтът, респективно хостинг доставчика автоматично събира обща информация за посещението на потребителя. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра, собственост на „Суперхостинг.БГ“ ООД, които стриктно спазват Регламента за защита на личните данни. Информация за това можете да намерите на https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php#gdpr.
Събраните и запазвани данни биват: използван софтуер или приложение за посещение на сайта ни и тяхната версия, вид операционна система и типа устройство, от което достъпва до нашия сайт (т.нар. Референти), дата и часа на посещение, IP адрес на устройството, доставчик на интернет услуга на потребителя.
„ЙЕС Комфорт“ ЕООД не асоциира тези събраните общи данни с конкретно физическо лице. Тази информация е необходима, за да анализираме текущото и създаване на ново, правилното съдържание; да се осигури качествен достъп до информацията, публикувана в сайта. Възможно е предоставяне на данните (или част от тях) на правоприлагащите органи за наказателно преследване в случай на кибер атака.
„ЙЕС Комфорт“ ЕООД анализира статистически анонимно събраните данни и информация, с цел да повиши защитата на данните и тяхната сигурност, и да гарантира оптимално ниво на защита на личните данни, които обработва. Анонимните данни в регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителя.
9. ИЗТРИВАНЕ И БЛОКИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
„ЙЕС Комфорт“ ЕООД обработва и съхранява личните данни на потребителя само за периода, предвиден в Регламента. Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.
10. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВИЛ ЛИЧНИ ДАННИ
• Право на поправка
Всеки потребител има право да поиска поправка неточностите в лични му данни. Като се вземат предвид целите на обработката, потребителя има право да има попълнени непълни лични данни, чрез предоставяне на допълнително изявление за това. Ако потребителя желае да упражни това право на поправка, той или тя може по всяко време да се свърже с нас.
• Право на изтриване
Всеки потребител има право да поиска незабавно изтриване на лични му данни. Ние сме задължени да ги изтрием незабавно, без неоправдано забавяне, когато е налице едно от следните основания:
– личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;
– потребителя оттегля съгласието, на което се основава обработката на личните му данни, съгласно чл. 6, параграф 1а или чл. 9, параграф 2а от Регламента, и когато няма друга правна причина за продължаване на обработка им;
– потребителя възразява срещу обработването, съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламента и няма законосъобразни основания за обработката им или потребителя възразява срещу обработката им, съгласно чл. 21, параграф 2 от Регламента;
– личните данни са били незаконно обработени;
– личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги, посочени в чл. 8, параграф 1 от Регламента;
Ако една от посочените по-горе причини се отнася и потребителя поиска изтриването на личните му данни, съхранени от „ЙЕС Комфорт“ ЕООД, той или тя може по всяко време да се свърже с нас. Служител на „ЙЕС Комфорт“ ЕООД незабавно ще се увери, че заявката за изтриване е спазена незабавно.
Ако сме направили личните данни публични, съгласно чл. 17, параграф 1 сме длъжни да заличим личните данни, предоставени на трети лица, като вземем в предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприемаме разумни стъпки, включително технически мерки, за да информираме другите администратори, обработващи личните данни, които потребителя е поискал от да бъдат изтрити.
• Право на ограничаване на обработка на лични данни
Всеки потребител има право да поиска ограничение на обработката на личните му данни, когато се прилага едно от следните:
– точността на личните данни се оспорва от потребителя, като се дава възможност на администратора да провери точността им;
– обработката е незаконна и данните на потребителя се противопоставят на правилата за изтриването им и вместо това иска ограничаване на тяхното използване;
– вече не е необходимо да се обработват личните данни, но те се изискват за установяване, упражняване или защита на правни искове;
– потребителя възразява срещу обработката на личните му данни, съгласно чл. 21, параграф 1 от Регламента.
• Право на преносимост на данни
Всеки потребител има право да получи предоставените ни лични данни в електронен вид. Потребителя имат право да предостави тези данни на друг администратор, при условие че обработката се основава на чл. 6, параграф 1а, чл. 9, параграф 2а от Регламента или на договор, съгласно чл. 6, параграф 1б от Регламента.
При упражняването правото на преносимост на данни съгласно чл. 20, параграф 1 от Регламента, потребителя има право да предоставя лични си данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо и съобразено с Регламента.
• Право на възражение
Всеки потребител има право да възрази да бъдат обработвани на лични му данни на основание чл, 6, параграф 1 от Регламента.
„ЙЕС Комфорт“ ЕООД няма да обработва лични данни в случай на възражение, освен ако нямаме основателни причини за това.
Независимо от сводното предоставяне на лични данни за маркетингова цел, всеки потребител има право да възрази по всяко време за тяхната обработка за тази цел. Ако потребителя не желае да се обработват данните му за цели на директен маркетинг, ние сме длъжни да се съобразим с това заявление. Във всяко едно рекламно съобщение, ние предоставяме възможност за автоматизиран отказ за обработка на потребителските данни с тази цел.
• Право на отказ за обработка на вече предоставени лични данни

Всеки потребител има право да оттегли своето съгласие за обработка на личните му данни по всяко време.
11.Разпоредби за защита на данните, относно използването на Google Анализ в нашия сайт
В нашият сайт сме интегрирали скрипт на Google Анализ. Целта на този инструмент е да събира и анализа данни за поведението на посетителите на уеб сайта: кои страници са били посетени, колко често и за каква продължителност е била разглеждана дадена подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайта и евентуално за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.
Google Анализ е собственост на Google Inc., 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.
За уеб анализите чрез Google Анализ ние използваме „_gat. _anonymizeIp“. С помощта на това приложение IP адресът на интернет доставчика на потребителя се съкращава от Google и се анонимира.
Целта на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, за да оцени използването на сайта ни и да предоставя онлайн отчети.
Google Анализ поставя „бисквитка“ в устройството на потребителя, посетил нашия уеб сайт. Дефиницията на „бисквитките“ е обяснена по-горе. С помощта на „бисквитката“ Google може да анализира използването на сайта ни. При всяко посещение, на всяка една от страниците в сайта ни, на които е интегриран проследяващия код на Google Анализ, интернет браузърът на потребителското устройство ще изпраща данни до Google Анализ. По време на този процес Google получава лична информация за потребителя, като IP адрес и локация.
„Бисквитката“ се използва за съхраняване на информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, както и честотата на посещенията на нашия сайт. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адрес ще бъдат предоставени на Google. Тези лични данни се съхраняват от Google в САЩ и компанията може да предаде тези лични данни на трети страни.
Потребителя може забрани използването на „бисквитки“ от сайта ни по всяко време, чрез съответната настройка на използвания браузър и по този начин да откаже окончателно съхраняването на информация от „бисквитките“. Такава настройка на всеки браузър ще попречи на Google Анализ да запише „бисквитка“ в потребителското устройство. В допълнение, „бисквитките“, които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време от настройките на уеб браузъра и/или приложението на потребителя, с което е посетил сайта ни.
Потребителя има право да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Анализ, свързани с използването на този сайт, както и обработката на тези данни от Google. За тази цел потребителя трябва да изтегли добавка на браузъра от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Чрез JavaScript тази добавка ще забрани на Google Анализ, да предостави данните и информацията за посещението и поведението на Google. Инсталирането на добавката в браузъра се счита за възражение за обработка на лични данни. Ако устройството на потребителя бъде преинсталирано, ще трябва отново да се инсталира тази добавка за забрана на изпращане на информация до Google Анализ. Ако добавката на браузъра бъде деинсталирана от потребителя е възможно да се наложи нова инсталация и активиране на добавката за браузъра.
Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на личните данни могат да бъдат намерени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy. Информацията, която събира Google Анализ, нейната обработка и съхранение е описано подробно на https://www.google.com/analytics.
12.Разпоредби за защита на данните, относно използването на Facebook
На нашия сайт имаме препратки към социалната мрежа Facebook.
Facebook е собственост на Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако потребителя живее извън Съединените щати или Канада, администратор на личните данни е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, в Ирландия.
Възможно е на всяка страница на сайта ни да има връзка към профила ни във Facebook и/или инсталирани приставки на Facebook. Възможно е устройството, от което потребителя посещава нашия сайт да го покани да инсталира допълнителна настройка и/или мобилното приложение на Facebook. Преглед на всички възможни приставки на Facebook може да намерите на https://developers.facebook.com/docs/plugins. По време на тази процедура Facebook е уведомен за това, коя подстраница на нашия сайт посетена от потребителя.
Ако потребителя е влязъл едновременно и във Facebook, то Facebook открива това и събира информация, която се асоциира с потребителския профил на потребителя в социалната мрежа. Ако потребителя кликне върху някой от линковете/бутоните на Facebook, интегрирани в нашия сайт, социалната мрежа запазва тази информация, която асоциира с личния потребителски профил там.
Facebook винаги получава информация за посещението на нашия сайт, когато потребителя е логнат в системата на социалната мрежа, независимо от това дали потребителя ще кликне върху някоя от връзките от Facebook в нашия сайт или не. Ако не желае подобно предаване на информация към Facebook, е желателно потребителя да излезе от своя акаунт в социалната мрежа, преди посещение на нашия сайт.
Ръководството за защита на личните данни от Facebook е публикувано на https://facebook.com/about/privacy, където е предоставена информация за събирането, обработката и използването на личните данни от социалната мрежа. Освен това се обяснява какви са възможните настройки, които Facebook предлага, за да защити поверителността на личните данни на потребителя. Описани са различни опции за конфигуриране, които забраняват предаването на данни към Facebook.
13.Разпоредби за защита на данните, относно приложението и използването на YouTube
На нашия уеб сайт имаме връзки и/или видеа, изтеглящи се директно в съдържанието на една или повече подстраници в сайта ни, директно от YouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява безплатно публикуване и преглеждане на видеоклипове. YouTube позволява публикуване на всякакъв вид видеоклипове, както и достъп до цели филми, телевизионни предавания, музикални видеоклипове и видеоклипове, създадени от потребителите чрез интернет портала.
YouTube е собственост на YouTube LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, CA 94066, САЩ и е дъщерно дружество на Google Inc.
Възможно е при посещение на една или повече страници на сайта ни, автоматично да бъдат изтеглени и визуализрани, предварително зададени видеоклипове от портала. Допълнителна информация за YouTube може да намерите на https://www.youtube.com/yt/about/en/. По време изтегляне на видео съдържание, YouTube и Google получават информация, коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от потребителя.
Ако потребителя е влязъл в YouTube, то YouTube разпознава потребителския акаунт и получава информация за времетраенето и кои конкретни страници са посетени от потребителя. Тази информация се събира от YouTube и Google я асоциира със съответния потребителски профил в YouTube.
YouTube и Google ще получат информация, че потребителя е посетил сайта ни, само ако той е логнат в YouTube; това става независимо от това дали потребителя ще кликне върху връзка към или видеоклип в YouTube или не. Ако такова предаване на информация към YouTube и Google не е желано от потребителя, това може да бъде предотвратено след като потребителя излезе от профила си във видео портала, преди да посети нашия сайт. Разпоредбите на YouTube за защита на данните, може да намерите на https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.
14.Разпоредби за защита на данните, относно прилагането и употребата на Instagram
Интегрирали сме компоненти и линкове услугата Instagram. Instagram е услуга, която може да бъде квалифицирана като аудиовизуална платформа, която позволява на потребителите да споделят снимки и видеоклипове, както и да разпространяват такива в други социални мрежи.
Instagram е собственост на Instagram LLC, 1 Hacker Way 14, Menlo Park, Калифорния, САЩ.
При посещение която и да е от страниците на сайта ни, интернет сайт, има интегриран компонент Instagram, който може да изпрати информация на социалната мрежа за потребителското поведение на някоя от страниците на сайта ни и/или да получите покана за инсталиране на компонент или мобилни приложение на социалната мрежа.
Ако потребителя е влязъл едновременно в Instagram, то Instagram отчита времетраенето и посещенията на всяка страница от нашия сайт и асоциира това поведение с потребителския акаунт в социалната мрежа. Тази информация се събира, независимо дали потребителя е кликнал върху някой от бутоните на социалната мрежа в нашия сайт или не.
Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Instagram можете да намерите на https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy.
15. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Правнотото основание за обработка на лични данни, съгласно, чл. 6, параграф 1б от Регламента, изисква изричното съгласие на потребителя за обработка на личните му данни за конкрет цел, за която потребителя е запознат предварително.
16. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Регламента ясно и недвусмисленно определя критериите, отнасящи се за периода за обработка на лични данни.
След изтичането на определния от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между двете страни.
17. НАДЗОРЕН ОРГАН:
Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ 15, тел.: 02 940 20 46 факс: 02 940 36 40; e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg: Уеб сайт: www.cpdp.bg, в случаите, когато е необходима обработката на лични данни на даден потребител.
18. ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ
Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така, че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях.
Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.
10. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА
10.1. Може да правим промени в тази Политика за лични данни, които промени ще публикуваме на Сайта и за които може специално да Ви уведомим по имейл или друг начин. В случай, че обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие и промените засягат обработването във връзка със същото, ще Ви уведомим за промените и ще поискаме съгласието Ви за тях.Клиенти

Текст , Текст , Текст , Текст

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients