Общи Условия за ползване

YES COMFORT
ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЙЕС Комфорт“ ЕООД, ЕИК 205264949 и Посетителите на уеб-сайта https://www.yescomfort.bg (наричан за краткост „Сайта“).
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.yescomfort.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.yescomfort.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ЙЕС Комфорт“ ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ЙЕС Комфорт“ ЕООД , като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ЙЕС Комфорт“ ЕООД

ДАННИ ЗА ФИРМАТА
Чл. 2. (1) Информация относно „ЙЕС Комфорт“ ЕООД
Наименование: „ЙЕС Комфорт“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Поп Манол“ № 1
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Поп Манол“ № 1
e-mail: office@yescomfort.bg ; тел: 0800 40 300
„ЙЕС Комфорт“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:
Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, № 4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Чл. 3. Сайтът предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на „ЙЕС Комфорт“ ЕООД, както и достъп до публикуваните материали на www.yescomfort.bg

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 4 (1) „ЙЕС Комфорт“ идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на идентификационен код в бисквитка в браузъра на потребителя.
(2) „ЙЕС Комфорт“ има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ЙЕС Комфорт“.
(3) На сайта е възможна идентификация чрез Фейсбук и Гугъл профил.
Чл. 5 (1) „ЙЕС Комфорт“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2) В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „ЙЕС Комфорт“ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „ЙЕС Комфорт“ възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Чл. 6 (1) „ЙЕС Комфорт“ събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ЙЕС Комфорт“.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.
Чл. 7 (1) Потребителят може да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ЙЕС Комфорт“, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрай се", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ЙЕС Комфорт“, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ЙЕС Комфорт“ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „ЙЕС Комфорт“ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ЙЕС Комфорт“ данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „ЙЕС Комфорт“ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
Чл. 8 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „ЙЕС Комфорт“.
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния сайт на „ЙЕС Комфорт“.
(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „ЙЕС Комфорт“.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „ЙЕС Комфорт“ в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
Чл. 9 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „ЙЕС Комфорт“, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ЙЕС Комфорт“. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА
Чл. 10 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ЙЕС Комфорт“, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „ЙЕС Комфорт“ услуги в електронния магазин.
(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ЙЕС Комфорт“.
Чл. 11 (1) Потребителят избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги.
(2) Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

ЦЕНИ
Чл. 12 (1) Цените на услугите, предлагани в онлайн магазина са тези, посочени на уебсайта на „ЙЕС Комфорт“ към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Потребителят получава фактура за направеното от него плащане.
(3) Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
Чл. 13 „ЙЕС Комфорт“ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
Чл. 14 (1) „ЙЕС Комфорт“ може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ЙЕС Комфорт“. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока или услуга.

ПЛАЩАНЕ
Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.yescomfort.bg е възможно плащане с кредитна или дебитна карта.
(2) Системата блокира сумата за предстоящо посещение шест дни преди това и изтегля блокираната сума един час след приключване на посещението.
Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
Чл. 17 „ЙЕС Комфорт“ не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ЙЕС Комфорт“.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 18 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.
(1) Потребителят има право да променя платени посещения до 48 часа преди 00:00 часа на датата на предоставяне на услугата. След това влизат в сила следните правила и такси:
1. Отмяна на посещение след 19:00 часа в деня предхождащ посещението не е възможна. В случай на невъзможност от страна на Потребителя да приеме извършването на работата, Потребителят ще бъде таксуван с цялата стойност на посещението.
Чл. 19 Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия е предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 20. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.
Чл. 21. (2) „ЙЕС Комфорт“ не носи отговорност за вреди и материални щети, настъпили вследствие на дейността на хигиенистите. Всички рекламации относно дейността на хигиенистите се отправят директно към тях.
Чл. 22. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
Чл. 23. (1) Рекламацията се подава на посочения от „ЙЕС Комфорт“ телефон или писмено, чрез посочения имейл, по поща подадена до адреса на дружеството. „ЙЕС Комфорт“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, телефон и email за контакт.
(3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер;
Чл. 24. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
Чл. 25. (1) „ЙЕС Комфорт“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато „ЙЕС Комфорт“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 26 „ЙЕС Комфорт“ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 27 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ЙЕС Комфорт“ (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ЙЕС Комфорт“ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ЙЕС Комфорт“ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ЙЕС Комфорт“, „ЙЕС Комфорт“ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ЙЕС Комфорт“.
Чл. 28 (1) „ЙЕС Комфорт“ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „ЙЕС Комфорт“ си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ЙЕС Комфорт“ има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 29 (1) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ЙЕС Комфорт“ ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.
Чл. 30 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 31 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 32. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 33 Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 34(1) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 35. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „ЙЕС Комфорт“ по всяко време, като „ЙЕС Комфорт“ своевременно публикува на Сайта – www.yescomfort.bg изменените Общи условия.
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта – www.yescomfort.bg от момента на обявяването им от „ЙЕС Комфорт“.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Чл. 36. (1) „ЙЕС Комфорт“ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(2) „ЙЕС Комфорт“ не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 37. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 38. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.11.2018 г.


Клиенти

Текст , Текст , Текст , Текст

Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients
Clients